Kişisel Veri Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORM

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Cap Havacılık Denizcilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Şirketimiz” olarak anılacaktır), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Başvuru sahibinin şahsen ya da posta yoluyla başvurusu ile,

• Noter vasıtasıyla,

• Başvuru sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

• İlgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

(İletişim Bilgilerimiz: 

Cap Havacılık Denizcilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Yeşilbahçe Mah. Portakal Çiçeği Bulv. Rabia Hanım Sitesi No:32/B Muratpaşa/ Antalya

(info@capavia.com.tr )

Söz konusu başvuru kanalları taleplerin hızlıca sonuçlandırılması amacıyla yol gösterici nitelikte hazırlanmış olup, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğin 5’inci maddesi kapsamındaki başvuru seçenekleri de değerlendirilecektir.

Başvuru Hakkı

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimiz’e yukarıda bahsedilen şekilde başvurarak aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilecektir:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve kişisel verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

• Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz:

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Adres :

Cep Telefonu :

E-Posta Adresi :

Şirketimiz ile Arasındaki İlişki:

pastedGraphic.png Ziyaretçi pastedGraphic.png Müşteri

pastedGraphic.png Çalışan pastedGraphic.png İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

pastedGraphic.png Üçüncü Kişiler pastedGraphic.png  Diğer       Lütfen belirtiniz.  ____________________

Şirketimizle Olan İlişkiniz :         Sona Erdi mi?

İlgili Kişi Tarafından Yöneltilebilecek Talepler

KVKK’nın 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirilerek KVKK’nın 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Kanunun 13/3. maddesi uyarınca cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir.

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz:

Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak CAPAVIA tarafından işlenmesine izin veriyorum.

  • Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.
  • Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
  • Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Kişinin eşi, babası gibi yakınlarına asla bilgi verilmemektedir.)

Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, Şirketimiz, ilgili kişinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine uygun yöntemle en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğin 7’inci maddesinde belirtildiği üzere; yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmaz. Ancak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.

İlgili Kişinin Kurul’a Şikayette Bulunma Hakkı

KVKK’nın 14. maddesi uyarınca, ilgili kişi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir.

Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikayet söz konusu olamayacaktır.

Diğer Hususlar

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ilave bilgi talep edebilir ve ilgili kişinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilir.

Başvuruda Bulunan (Kişisel Veri Sahibi) İlgili Kişinin Adı Soyadı:

İletişim Bilgileri:

Başvuru Tarihi:

İmza:

Önemli Not: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Başvuruya mutlaka kimlik fotokopinizi ekleyiniz. CAPAVIA, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.