Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

CAP Havacılık Denizcilik Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. / capavia.com.tr (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) tarafından kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Kişisel veri sahipleri ise, kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) ve sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan kişilerdir.

Veri Sorumlusu sıfatına sahip capavia.com.tr kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği veyahut zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir.

capavia.com.tr kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Tanımlar
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 
 1. Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında eventsturkey.com tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
 • Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanabilecektir.
 • Kişisel verileriniz, capavia.com.tr’nin vereceği hizmetlerle ilgili hukuksal, mali ve ticari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, iç denetim ve uyum süreçlerimizin yönetilmesi, satış ile ilgili muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, şirket global risk yönetim prosedürlerinin ve politikalarının yerine getirilmesi ve şirket raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bağlantılı ve sınırlı olarak platformumuz, call center vb. yöntemler vasıtasıyla elektronik ortamda ve basılı evrak yoluyla işlenmektedir.

capavia.com.tr tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: 

 • İletişim Verileri (ad, unvan, adres, e-posta, telefon numaraları),
 • Kimlik Verileri (doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum),
 • Sesiniz (Şirket müşteri temsilcileri ya da çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız),
 • Gerektiğinde kimlik tespiti amacıyla, güncel pasaportunuzun bir kopyası gibi belgeye dayalı bir kimlik örneğiniz ve hizmet faturası gibi ikamet adresinizi gösterir yakın tarihli bir belge ve kimliğinizi doğrulayıcı herhangi başka bir belge,
 • Finansal Veriler (banka hesap bilgileri, finansal düzenlemeler ve sözleşmeler, banka hesap özeti, çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınızda verdiğiniz sair finansal verileriniz),
 • Gerektiğinde, bir finans şirketine yapılacak ödemeye ilişkin ödeme ve işlem bilgileri ve finans şirketinin bilgileri,
 • Teknik Veriler ve Kullanım Verileri (kullanıcı adı ve şifreler, IP adresi ve başkaca internet üzerinden kimlik belirleyiciler, hesap ayarları, tarayıcı türü ve sürümleri, zaman dilimi ve yer ayarları, uyumlu tarayıcı ekleri, türleri ve sürümleri, işletim sistemleri ve platformu, internet sitemize ve internet sitemizin kullanımına, ürünlere ve hizmetlere ilişkin bilgilere erişebilmek için kullandığınız aygıtlardaki diğer teknolojiler),
 • Pazarlama bilgisi kapsamında; ürün ve hizmetlerimizin ilgili kişinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler,
 • Görsel ve işitsel kayıtlar kapsamında; çağrı merkezi kayıtları, çeşitli süreçler için işlenen görsel bilgiler ve
 • Lokasyon bilgisi kapsamında; adres ve konum bilgileri.

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilmektedir.

Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketiminiz katıldığı çeşitli organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla ve Nasıl Aktarılabileceği

capavia.com.tr tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle capavia.com.tr ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve kurumlar capavia.com.tr’nin; iş ortakları ve paydaşları, tedarikçileri, hissedarları, şirket yetkilileri, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk/kamu hukuk tüzel kişiler gibi resmi merciler dahil hizmetlerimizi yasada belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda capavia.com.tr’nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ve her halükarda capavia.com.tr’nin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bunların yanında kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla capavia.com.tr’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

capavia.com.tr; meşru menfaat, ilgili sözleşmeler, kanuni yükümlülükler ve açık rızanız gibi hukuki sebeplere dayanarak ve aşağıda belirtilen amaçlar başta olmak üzere kişisel verilerinizi işler. 

 • Müşterilerin hesap oluşturmalarını ve internet sitemizdeki değerleme ve görüşme randevu işlevleri gibi araçları kullanmalarını sağlamak,
 • Mal ve hizmetlere ilişkin tedarikçilerle işlem yapmak,
 • Finans şirketleri ile birlikte hareket etmek (uygulanabilir olduğu durumlarda) de dahil olmak üzere mülkiyet belgelerini aktarmak,
 • Kanunun ve iç yönetim politikalarının gerektirdiği şekilde güncel kayıtları temin etmek,
 • İnternet sitemizin düzgün bir şekilde işletilmesini ve performansını temin etmek, sürekli bir şekilde internet sitemizin kullanımını, güvenliğini ve itibarını takip etmek ve kullanıcılar için işlevselliğini kontrol etmek ve geliştirmek,
 • Hukuki hak ve yükümlülüklerimizi belirlemek ve uygulamak, internet üzerinden gerçekleştirilebilecek sahtecilik aktivitelerini tanımlamak ve kaydetmek üzere gözlem yapmak, suç teşkil edecek davranışları önlemek ve tespit etmek,
 • Veri güvenliğine ilişkin kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Sizinle iletişim ve bağlantıya geçilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti anketi yapmak.
 1. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

Bizimle olan ilişkiniz süresince ve sonrasında ilişkinizin bitmesini takiben iki tarafın hukuki hakları ve yükümlülükleriyle bağlantılı olarak gerekli olduğu sürece kişisel verilerinizi saklayacağız. Bu durum, bazı tür kişisel verileri diğerlerine kıyasla daha uzun süreyle tutacağımız anlamına gelebilir ancak kişisel verilerinizi genellikle sınırlı bir süre için muhafaza edeceğiz. Bu süre, aşağıdakiler dahil olmak üzere bazı etkenlere bağlıdır:

 • Uygulamamız gereken kanunlar veya düzenlemeler;
 • Sizinle veya üçüncü kişilerle aramızdaki herhangi bir hukuki veya başkaca ihtilaf bulunup bulunmaması;
 • Hakkınızda sahip olduğumuz herhangi bilgi türü ve 
 • Sizin tarafınızdan veya düzenleyici bir otorite tarafından geçerli bir sebeple kişisel verilerinizi tutmamızın talep edilmesi.

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Aşağıda, sizinle ilgili olarak elimizde bulunan herhangi kişisel veriye ilişkin hukuki haklarınız KVK Kanunu Madde 11 doğrultusunda belirtilmiştir. Bu hakları kullanımınız, duruma bağlı olarak işle ilgili sınırlı kişisel verileri tutmamız gereken ticari kayıtlarda ve ticari iletişimlerde kullandığımız durumlarda doğal olarak kısıtlanacaktır.

Veri sorumlusu olarak KVK Kanunu Madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinize aktarıldığını üçüncü kişilere bildirme,
 • Yasa ve diğer düzenlemelerin ilgili hükümlerine uygun olarak verilerinizin işlenmiş olmasına rağmen, işlenmeyi gerektiren nedenlerinin ortadan kalkması veya imha edilmesinin istenmesi halinde kişisel verilerinizin silinmesi ve bu bağlamda aktarılan kişisel verilerinizin işlenmesi halinde üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik, istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda, başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.capavia.com.tr internet adresinde yer alan KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz;

 • Formun ıslak imzalı bir nüshasını ‘Yeşilbahçe Mah. Rabia Hanım Sit. No:32/B Muratpaşa/Antalya’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilir,
 • info@capavia.com.tr adresine; güvenli e-imza veya taşınabilir imzanız ile birlikte e-posta gönderebilir,
 • İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, yine info@capavia.com.tr adresine e-posta aracılığı ile erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

capavia@com.tr başvurunun kişiye ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece kişinin haklarını koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, arama gibi) isteyebilir.

Başvurunuzda yer alan talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla.

İletişim Bilgilerimiz: 

CAP Havacılık Denizcilik Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Yeşilbahçe Mah. Rabia Hanım Sit. No:32/B Muratpaşa/Antalya

info@capavia.com.tr

 

Aydınlatma metnini okudum, anladım. Kişisel verilerimin capavia.com.tr tarafından yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine ve burada belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmasına rıza veriyorum.